• PENAFIAN NASAB ANAK DALAM ISLAM - BOLEHKAH DNA MENDAHULUI LIAN

  PENAFIAN NASAB ANAK DALAM ISLAM: BOLEHKAH DNA MENDAHULUI LI’AN?

  PERSOALAN/ISU DNA, PENAFIAN NASAB ANAK, LI’AN: Sejajar dengan kecanggihan teknologi, nasab anak boleh ditentukan melalui ujian paterniti DNA. Menurut laman web rasmi Jabatan Kimia Malaysia (JKM), ujian ini biasanya dibuat untuk mengesahkan mahupun menafikan kenasaban seorang anak kepada bapa biologinya. Tambahannya, ketepatan sesuatu ujian paterniti DNA ialah 99.9999%. Persoalan yang timbul ialah, adakah Islam menerima pakai kaedah ujian paterniti DNA ini untuk menafikan nasab anak kepada bapa biologinya, dengan mengambil kira tahap ketepatannya atau terdapat kaedah yang khusus dalam isu penafian nasab anak menurut kaca mata Islam? Makalah kali ini akan mengupas isu-isu yang bersangkut paut dengan penafian nasab anak menurut perspektif Islam dengan merujuk kepada kes-kes berkaitan yang telah diselesaikan di Mahkamah Syariah di Malaysia.

   

  UNDANG-UNDANG/HUKUM:

  Kes Eddyham bin Zainuddin lwn Rahimah bt. Muhamad JH 40 BHG. 2 1436H di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah di Negeri Sembilan telah membincangkan isu ini secara teliti, yang mana kes ini menyentuh dua isu utama iaitu penerimaan keterangan pakar dalam keputusan DNA untuk menafikan nasab anak serta isu tempoh penafian nasab anak menurut hukum syara’. Oleh yang demikian, kes ini sedikit sebanyak akan dirujuk dalam makalah kali ini.

   

  ISU 1: KAEDAH PENAFIAN NASAB ANAK

  Menurut Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes tersebut, walaupun ujian DNA lebih moden dan bersifat saintifik, ia hanya boleh diguna pakai dalam pensabitan nasab dan bukan untuk menafikan nasab. Pensabitan nasab melalui kaedah DNA dapat diterima pakai dengan menyamakan kaedah tersebut dengan qiyafah iaitu kaedah penentuan nasab secara tradisional. Hadith nabi yang membenarkan kaedah qiyafah yang disertakan dalam kes tersebut ialah hadith nabi yang disebut dalam Subul Al-Salam Syarh Bulugh Al-Maram, terjemahannya:

  Dari ‘A’isyah r.a. berkata: pada suatu hari Nabi s.a.w telah masuk menemuiku dalam keadaan gembira yang jelas terbayang di wajah baginda sambil berkata ((Tidakkah kamu melihat bagaimana Mujazzazi al-Mudliji? Sebentar tadi dia telah memerhatikan Zaid bin Harithah dan Usamah b. Zaid dan menilik kaki mereka, lalu dia berkata: kaki mereka mempunyai persamaan antara satu sama lain (yakni mempunyai pertalian nasab).

   

  Namun begitu, menurut Mahkamah Syariah Rayuan dalam kes tersebut, kaedah pensabitan nasab menurut hukum syara’ adalah berbeza berbanding dengan kaedah penafian nasab. Ini adalah disebabkan oleh kaedah khusus yang telah ditetapkan oleh hukum syara’ untuk penafian nasab iaitu melalui kaedah li’an. Dalil pensyariatan li’an disebabkan oleh qazaf, iaitu seorang suami telah menuduh isterinya berzina dengan lelaki lain yang mengakibatkan terlahirnya anak yang dinafikan nasab tersebut, telah dirakamkan di dalam kitab suci Al-Qur’an iaitu di dalam Surah An-Nur ayat 6-9. Mafhumnya:

  Dan orang-orang yang menuduh isteri-isterinya (berzina) dan tiada mempunyai saksi lain selain dari dirinya, maka kesaksian seseorang itu (dapat diterima) dengan empat kali bersumpah dengan Nama Allah bahawa ia dari orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima ialah bahawa kutukan Allah akan ditimpa ke atasnya jika ia dari kalangan orang-orang yang berdusta. Dan isteri pula terhindar dari hukuman (had) jika ia bersaksi (bersumpah) sebanyak 4 kali dengan nama Allah bahawa suaminya dari kalangan-kalangan orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima ialah bahawa kemurkaan Allah akan ditimpakan kepadanya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar.”

   

  Memandangkan kes ini diputuskan di Negeri Sembilan, maka Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 telah dirujuk, yang mana seksyen 111 Enakmen tersebut juga telah menetapkan li’an sebagai kaedah khusus dalam kes penafian nasab anak. Sekyen tersebut adalah pari materia dengan seksyen 110 Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984, yang berbunyi:

  Jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seseorang lelaki melahirkan seorang anak lebih daripada enam bulan qamariah dari tarikh perkahwinannya itu atau dalam masa empat tahun qamariah selepas perkahwinannya itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi lelaki itu boleh, dengan cara li’an atau kutukan, menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan Mahkamah.

   

  Menurut dalil daripada Al-Qur’an serta provisi undang-undang di atas, ternyata, hanya terdapat satu kaedah khusus dalam penafian nasab anak iaitu melalui kaedah li’an dan bukan dengan cara yang lain, mahupun dengan kaedah yang serba moden seperti DNA. Ini juga adalah selaras dengan keputusan Majma’ Fiqh al-Islami yang telah bersidang pada 5-10 Januari 2002, bahawa kaedah DNA “tidak boleh digunakan untuk menafikan nasab anak apalagi digunakannya untuk mendahului kaedah li’an”, seperti yang tertera di laman web rasmi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan.

   

  ISU 2: TEMPOH PENAFIAN NASAB ANAK

  Seterusnya, isu yang perlu dibincangkan ialah tempoh penafian nasab anak menurut hukum syara’. Di Malaysia, kes berkaitan dengan li’an  bukanlah sesuatu yang asing mahupun baru, tetapi setakat ini, masih belum ada lagi kes yang berjaya untuk menafikan nasab anak melalui kaedah li’an disebabkan oleh ketidakcaknaan pemohon akan tempoh penafian nasab anak yang mempunyai hadnya. Antara kes-kes berkaitan dengan li’an yang boleh anda rujuk ialah kes Haji Ghazali v. Asmah JH (1980-81) Jil. 2 serta kes Wan Azmi lwn Nik Salwani (1415H) 9 JH(2) 192, yang mana isu mengenai keperluan menyegerakan penafian nasab anak dalam kes li’an telah disentuh. Punca lain yang mengakibatkan permohonan li’an gagal adalah apabila seorang suami hanya mengambil tindakan untuk menafikan nasab anak yang dikandung isterinya setelah isterinya membuat tuntutan nafkah. Perkara ini juga telah dibincangkan dalam kedua-dua kes yang telah disebutkan di atas.

   

  Dalam kes Eddyham bin Zainuddin lwn Rahimah bt. Muhamad (supra), Mahkamah telah merujuk kepada kitab Mughni al-Muhtaj, Jilid 3, hlm. 381, yang menukilkan bahawa:

  “Penafian nasab hendaklah dibuat dengan kadar segera menurut qaul jadeed. Diterima kelewatan sebagai keuzuran bilamana ia menerima khabar isterinya telah melahirkan anak pada malam hari, lalu ia menangguhkan sehingga pagi hari atau ia menerima khabar itu semasa sedang lapar, lalu ditangguhkan sehingga ia selesai makan, atau ketika sedang telanjang sehingga ia berpakaian. Sekiranya ia dipenjara, atau sakit atau kerana takut hartanya binasa, maka ia hendaklah menghantar surat kepada hakim supaya dihantar naibnya untuk membolehkan dia berli’an di hadapan naibnya atau memaklumkan kepada hakim bahawa pendiriannya adalah menafikan nasab anak itu. Jika ia tidak menafikan dengan segera maka terbatal haknya untuk menafikannya.”

   

  Jelaslah menurut kitab di atas, penafian nasab anak perlulah dibuat dengan kadar segera dan kelewatan hanya diterima jika terdapat keuzuran. Dalam kes Eddyham ini, Mahkamah berpendapat tiada keuzuran yang mengharuskan kelewatannya menafikan nasab anak iaitu selepas tiga tahun setelah terdapat qarinahqarinah atau petunjuk-petunjuk yang menunjukkan zan yang kuat bahawa anak tersebut tidak berasal daripada nasabnya. Maka, persoalannya sekarang, seberapa segerakah penafian nasab perlu dilakukan?

   

  Mazhab yang empat telah berselisih pendapat mengenai hal ini. Menurut pendapat mazhab Hanafi, penafian nasab perlulah dilakukan sejurus selepas anak tersebut dilahirkan atau dalam tempoh tujuh (7) hari secara adat atau kebiasaannya diterima ucapan tahniah disebabkan oleh kelahiran bayi tersebut. Kitab Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, karangan Wahbah al-Zuhaili, Jilid 7, muka surat 567 boleh dirujuk untuk mengetahui pandangan mazhab Hanafi ini. Seterusnya, menurut pendapat mazhab Maliki, penafian perlulah dibuat sebelum kelahiran anak tersebut, jika suami tersebut mengetahui akan status anak tersebut dari mulanya. Pendapat ini ada disebutkan di dalam kitab Wahbah al-Zuhaili tersebut pada halaman 569. Manakala, menurut Mazhab Syafi’ie, penafian hendaklah dilakukan sewaktu bayi tersebut berada dalam kandungan ibunya atau sejurus setelah kelahiran. Ini juga merupakan pendapat mazhab Hanbali, dan penjelasan lanjut boleh anda rujuk kitab Mughni al-Muhtaj, Jilid 5, halaman 76.

   

  Bagaimanakah pula dengan pengaplikasiannya di Malaysia? Merujuk kepada kes Wan Azmi lwn Nik Salwani (supra), yang juga dirujuk oleh Mahkamah yang bijaksana dalam kes Eddyham (supra), tempoh penafian setelah lebih kurang setahun kelahiran anak juga dikira lewat iaitu sewaktu si isteri membuat tuntutan nafkah terhadap suaminya. Manakala, dalam kes Eddyham, terdapat unsur kelewatan menafikan nasab anak, apabila si suami menafikan nasab anak yang dilahirkan isterinya itu selepas tiga tahun setelah terdapat qarinahqarinah yang menimbulkan zan yang kuat untuk menafikan nasab anak tersebut.

   

  APLIKASI & KESIMPULAN

  Merujuk kepada otoriti-otiriti di atas dan diaplikasikan kepada isu-isu yang dibincangkan dalam makalah kali ini, kaedah untuk menafikan nasab anak menurut kaca mata Islam hanyalah satu, iaitu melalui kaedah li’an, manakala ujian DNA hanyalah sebagai penguat, qarinah atau petunjuk untuk meyakinkan suami sebelum beliau membuat li’an terhadap isterinya untuk menafikan nasab anak yang dilahirkan isterinya. Ini adalah demikian kerana, suami tidak seharusnya sewenang-wenangnya menafikan nasab anak yang dikandung isteri, atau dalam erti kata lain, menuduh isteri melakukan zina dengan lelaki lain, kerana kesalahan qazaf atau menuduh isteri melakukan zina membawa kepada hukuman had.        Manakala, menjawab isu tempoh penafian nasab dalam Islam, ia haruslah dibuat seberapa segera, dan had tempoh yang spesifik akan bergantung kepada fakta kes kerana Mahkamah atau hakim yang bijaksana akan mengambil kira jika terdapat sebarang keuzuran yang membolehkan kelewatan penafian nasab dilakukan. Jika penafian nasab dilewatkan tanpa sebarang keuzuran, tuntutan li’an berpotensi untuk ditolak oleh Mahkamah semudahnya. Wallahu a’lam.

 • li'an

  LI’AN: HUSBANDS, BEWARE!

  LI’AN: INTRODUCTION – In Islam, the relationship between a man and a woman can be legalised by way of a valid marriage solemnisation in accordance with the hukum syara’. With marriage, a household is hoped to be showered with love, affection and harmony between its members. The warmth and tranquillity that are expected to be gained from a husband-wife relationship could be reflected by the verse in the Qur’an which equates a wife as a garment/ clothing for the husband, and vice versa. Allah says in Surah Al-Baqarah, verse 187:

  هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

  Translation by Muhsin Khan:They are Libas [i.e. body cover, or screen, or Sakan, (i.e. you enjoy the pleasure of living with her – as in Verse 7:189) Tafsir At-Tabari], for you and you are the same for them.”

  Ironically, the reality that we have to swallow about marriage is just like what Sylvester Stallone had said in a film entitled Rocky Balboa that “the world ain’t all sunshine and rainbows. This saying applies similarly in a marriage life. Some marriages survive a long-lasting happiness, whilst some people ended up having a wrecked marriage whereby the marriage eventually dissolves through a divorce. Hence, in this article we would discover a type of oath namely; li’an which could dissolve a marriage solemnisation.

   

  THE DEFINITION OF LI’AN

  Linguistically, li’an derives from the Arabic word; la’ana which means “to curse” or “to condemn” as stated in Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir by Ahmad Wirson Munawwir (1997). Whereas, The Oxford Dictionary of Islam defines it as: mutual repudiation. It is a mutual one in the sense that when a husband accuses his wife of committing adultery (zina) without providing four credible witnesses, by following the instructions laid down in Surah An-Nur, verses 6-7, the wife may then deny the allegation by repudiating in the same manner. The curse (la’nat) takes place at the fifth oath, whereby the wrath of Allah will fall on them if they are lying.

   

  AUTHORITIES FROM THE QUR’AN AND HADITH ON LI’AN

  Li’an is not a new creation of men but has long been recognised and inscribed in the Holy Qur’an.

  In Surah Al-An’am, verse 6-7, Allah says:

  And those who accuse their wives [of adultery] and have no witnesses except themselves – then the witness of one of them [shall be] four testimonies [swearing] by Allah that indeed, he is of the truthful. And the fifth [oath will be] that the curse of Allah be upon him if he should be among the liars.

  And in a hadith reported in Sahih Muslim, it was narrated that:

  Ibn Umar (Allah be pleased with them) reported Allah’s Messenger (may peace be upon him) saying to the invokers of curse: Your account is with Allah. One of you must be a liar. You have now no right over this woman. He said: Messenger of Allah, what about my wealth (dower that I paid her at the time of marriage)? He said: You have no claim to wealth. If you tell the truth, it (dower) is the recompense for your having had the right to intercourse with her, and if you tell a lie against her, it is still more remote from you than she is...”

   

  THE OCCURRENCES OF LI’AN

  Abd al-Fattah Ibrahim in his book entitled Ahkam al-Usrah fi al-Shari’ah al-Islamiah explains that li’an can take place in two occurrences:

  1. When a husband alleges his wife of committing zina (adultery) but could not bring forth four witnesses.
  2. When a husband denies the nasab of the child borne by the wife due to uncertainty in the process of the child delivery.

   

  PILLARS (ARKAN) AND CONDITIONS OF LI’AN

  Meanwhile, Basri Ibrahim in his book called Pemantapan Sistem Kekeluargaan, page 209, lists out the pillars of li’an into four, namely:

  1. The one who pronounces the li’an (the husband):
   The husband must be the legitimate husband of the wife who has been pronounced li’an upon, and the husband must be of sound mind.
  2. The person who has been pronounced li’an upon (the wife):
   The wife must be the legitimate wife of the husband (who pronounces the li’an) and of sound mind.
  3. The cause (sabab) of li’an:
   The cause of li’an as discussed above is either due to the denial of nasab of the child borne by the wife or accusing/alleging a wife of committing zina.
  4. The pronouncement (lafaz) of li’an:
   The pronouncement of li’an must be in the correct order/sequence. The majority of the scholars (ulama’) are of the view that li’an would be valid if pronounced in the Arabic language or even in other languages. Nevertheless, according to the Hanbali madzhab, any husband and wife who can speak Arabic should pronounce li’an in Arabic as illustrated in the Qur’an.

   

  THE CONDITIONS OF LI’AN

  On the other hand, the conditions of li’an as highlighted by Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan on its online portal are:

  1. The qazaf (the allegation of adultery by the husband towards the wife) must precede the li’an.
  2. The li’an of the husband is followed by the li’an of the wife.
  3. Both of the husband and wife must pronounce the words of li’an.  This is because the pronouncement of li’an is elucidated clearly in the Qur’an and must be pronounced accordingly.
  4. All the five oaths/swears of li’an must be pronounced successively, one after another (mu’allat). 
  5. The Judge must advice the parties not to tell lies whilst pronouncing li’an. 

  According to the above portal, all of the above conditions must be fulfilled for a li’an to be valid.

   

  THE DURATION OF THE DENIAL OF PATERNITY (NASAB)

  Muslim scholars have formed different opinions on the duration of the denial of paternity or in other words, for how long can a husband deny the paternity of the child borne by his wife? In a book entitled Pemantapan Sistem Kekeluargaan written by Basri Ibrahim, the majority of the Muslim scholars (jumhhur fuqaha’) opine that a husband cannot deny his paternity upon a child borne by his wife, after his wife gave birth to/delivered the child.

  On the other hand, according to the writer, the Shafi’i madzhab permits the denial of paternity of a child to be done throughout the wife’s pregnancy until the child is born. Whereas, the scholars of the Hanafi madzhab are of the view that the denial of paternity should be made abruptly as soon as the child is born or during the process of delivery, for the li’an to be valid. In contrast, if the li’an is made after that, the li’an would not be valid. The justification for the view is that the silence of the husband before this connotes that the husband is pleased (redha) with the child. 

  Meanwhile, the Maliki madzhab holds the same view as the Hanafi School, but with two extra conditions attached. Firstly, the husband has not consummated the wife within a period which could cause the wife to be pregnant.  Secondly, the denial of paternity must be done before the birth of the child. If the husband remains silent until the birth of the child, even after one day, the li’an of the husband will not be valid, and the husband will be imposed with a hadd punishment for qazaf due to alleging the wife of committing adultery.

   

  THE CONSEQUENCES OF LI’AN

  Now, we have come to the penultimate part of the discussion on li’an, whereby we would explore the effect(s) of the pronouncement of li’an that both husbands and wives must know before they even think of pronouncing li’an. Wahbah al-Zuhaily in his kitab entitled Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh explains the consequences of li’an as follows:

  1. The hadd punishment for qazaf upon the husband will lapse and the same applies to the wife, whereby the hadd punishment for zina would lapse as well once li’an is made by both parties. 
  2.   It is forbidden for the husband and wife to resume conjugal relation even prior to the faraq   (judicial separation) decreed by the Judge.
  3. The parties should be separated (faraq).
  4. Li’an is a type of oath which would prohibit the parties who pronounced it from reconciling the marriage forever (haram mu’abbad).
  5. If the li’an is made to deny the nasab of the child borne by the wife, the husband is not obligated to the wife and the child as there is no link of lineage intertwined between them (the husband and the child).

   

  CONCLUSION

  In conclusion, li’an shows that apart from the pronouncement of talaq, a marriage can be dissolved when a marriage couple pronounce li’an towards each other, provided that all of the conditions and pillars of li’an (as discussed above) are fulfilled. The pronouncement of li’an should not be treated as a jest, as the wrath or curse of Allah would befall upon those who are not being truthful whilst pronouncing li’an. 

  Looking at the Malaysian context particularly in the State of Selangor, li’an is covered under Section 51 of the Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003, whereby the provision briefly states the consequences of li’an. The Section reads: 

  Where the parties to a marriage have taken oath by way of li’an according to Hukum Syarak before a Syarie Judge, upon judgment, the Syarie Judge shall order them to be farak and be separated and to live apart forever.

  From the above provision, similar to what have been discussed above, li’an would result in the parties to the marriage to be judicially separated (faraq) forever as li’an causes a marriage to be haram mu’abbad.

  Meanwhile, under Section 36 of the Syariah Criminal Offences (Selangor) Enactment 1995, a man who alleges his wife of committing adultery without bringing forth four witnesses, and refuses to pronounce li’an is said to have committed qazaf, and would be liable for “a fine not exceeding five thousand ringgitor for “imprisonment for a term not exceeding three years or to both.”

  The punishment for qazaf as prescribed in Surah An-Nur, verse 4 which amounts to 80 lashes can only be duly imposed if the proposal to implement hudud law in Malaysia becomes a success. Wallahu a’lam.